میزان ترافیک: سنگین
در مسیر دسترسی به : جاده ترانزیت تهران-قزوین - رشت و زنجان - مجتمع رفاهی و گردشگری آفتاب درخشان صحرا

رسانه های محیطی 361 در یک نگاه