میزان ترافیک: سنگین
در مسیر دسترسی به : شهرهای بهشهر و گرگان - منطقه صنعتی - دانشگاهی و جاده توریستی

رسانه های محیطی 361 در یک نگاه